[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เฟสบุ๊คโรงเรียน
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
ห้องเรียนออนไลน์SPM23
เว็บอื่นที่น่าสนใจ

AIPA2019
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 88 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายสุนทร บุพศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายนรินทร์ศักดิ์ อินตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางรพีพรรณ วงศ์ประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางรัตติกา เขื่อนขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูการงาน
Click ดูประวัติ
นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายไมตรี เจริญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอุตสาหกรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวเนรัญชญา เดชทองทิพย์
ครู ค.ศ.1
งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวประภาพร โสภารักษ์
ครู ค.ศ.1
ครูผู้สอนรายวิชาแนะแนว
นางสาวปัญญาพัตน์ การุญ
ครูเกษตร
ครูผู้สอนวิชาเกษตร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
18 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 : ครูชาวต่างชาติ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatumnuays@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5