ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมันญา บัวศรี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0874500891
Email :little_18@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ