ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิไลลักษณ์ ทาเทพ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ
ที่อยู่ :6 ม.1 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
Telephone :0862251942
Email :wilaikaker@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ