ชื่อ - นามสกุล :นายทองอยู่ แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน