ชื่อ - นามสกุล :นางกนกวรรณ สายธิไชย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานสารสนเทศ
ที่อยู่ :11 ม.14 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0818722404
Email :krupook18@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารสนเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย