ชื่อ - นามสกุล :นางกัลยา ป้องทอง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานวัดและประเมินผล
ที่อยู่ :164 ม.11 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
Telephone :0878605979
Email :tiwedkku@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาเคมี