ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศักดิ์ ชายกวด
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่อยู่ :116 ม.2 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0897104201
Email :jimmy2010_p@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาเคมี