ชื่อ - นามสกุล :นางพรพิศ แสนมนตรี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.6
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการสอน