ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัจฉรา ลุนจักร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :เลชานุการฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :147 ม.3 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
Telephone :0813403396
Email :mamyfinfin@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์