ชื่อ - นามสกุล :นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
ที่อยู่ :484 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0885381498
Email :siewjue@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ