ชื่อ - นามสกุล :นายติ้ง เกษมศิลป์
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :พนักงานขับรถ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถ