ชื่อ - นามสกุล :นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :21 ม.2 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0878545474
Email :ีusaphan2523@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาฟิสิกส์