ชื่อ - นามสกุล :นายยอดธง ริยะบุตร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานห้องเรียนพิเศษ (Smart Room)
ที่อยู่ :106 ม.18 ถ.อาทิตย์อุทิศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0872318339
Email :yodmark@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานห้องเรียนพิเศษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ