ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลัดดาภรณ์ บุญม่วงมา
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ