ชื่อ - นามสกุล :นายณธกร นันทะวงค์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนนาฏศิลป์
ที่อยู่ :70 ม.3 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0810581805
Email :motangmomo@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโรงเรียนกับชุมชน
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนรายวิชาศิลปะ