ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอาทิตยา สายตา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานวัดผลระดับชาติและนานาชาติ
ที่อยู่ :167 ม.8 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0860180932
Email :a-saita@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดผลระดับชาติและนานาชาติ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์