ชื่อ - นามสกุล :นายศราวุฒิ เลี้ยงเสรี
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ SM
ที่อยู่ :134 ม.2 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
Telephone :0894179313
Email :sarawoot_9313@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาชีววิทยา