ชื่อ - นามสกุล :นางอุไรวรรณ แสงหาญ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ที่อยู่ :151 ม.7 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
Telephone :0817295986
Email :sanghan@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ