ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชนก พรหมพิมพ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ที่อยู่ :552 ม.8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
Telephone :0895725909
Email :patchanok_ma@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ