ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรารัตน์ งันลาโสม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานอนามัยโรงเรียน
ที่อยู่ :90 ม.1 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
Telephone :0817991293
Email :capricorn_gf@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์