ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิรนุช บุตราช
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานสารสนเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารสนเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนรายวิชาภาษาจีน