ชื่อ - นามสกุล :นายอดิศร ศรีดาพล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
ที่อยู่ :160 ม.7 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0980969866
Email :adisorn.sridapon@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์