ชื่อ - นามสกุล :นายเกษา โคตรชมภู
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :042799121
Email :kesa2504@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา