ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพร ใครบุตร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :042799121
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ