ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธนา ชนะมาร
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนรายวิชาคณิตศาสตร์