ชื่อ - นามสกุล :นายสดใส ขันตะราช
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้างานวิชาการ
ที่อยู่ :94 ม.3 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0868506139
Email :sodsai.kan@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้างานวิฃาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาเคมี