ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชลธิชา เสียมทอง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา