ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูชีววิทยา
ที่อยู่ :176 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0932655393
Email :noyruangthong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนชีววิทยา