ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสนองใจ เยาวะศรี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานจัดตารางสอนตารางเรียน
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0872463790
Email :snongjai@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจัดตารางสอนตารางเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ