ชื่อ - นามสกุล :นายภราดร ประลอบพันธ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาชีววิทยา