ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุรางค์ ภักดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
ที่อยู่ :697 ม.3 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Telephone :0868588241
Email :surang10@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานตารางเรียนตารางสอน,งานทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาชีววิทยา