ชื่อ - นามสกุล :นางกัลญาณีย์ นิวาสวัฒน์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่อยู่ :13/1 ม.3 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0981081719
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย