ชื่อ - นามสกุล :นายปาริชาติ ชายกวด
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :165 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ