ชื่อ - นามสกุล :นางรพีพรรณ วงศ์ประทุม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
ที่อยู่ :75 ม.10ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0895705484
Email :rapeephan_2506@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาคหกรรม