ชื่อ - นามสกุล :นางเครือวัน นาอุดม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
Telephone :0816613013
Email :K_naudom@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงินและบัญชี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ