ชื่อ - นามสกุล :นางวนัชพร วงศ์ประชา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานประกันอุบัติเหตุ
ที่อยู่ :5/5 ถ.เปรมปรีดา อ.เมือง จ.สกลนคร
Telephone :0813698807
Email :wanat_03@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์