ชื่อ - นามสกุล :นางประโรม แสงแก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :93 ม.4 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0961259036
Email :praromsang@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิจัยและวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์