ชื่อ - นามสกุล :นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานโภชนาการโรงเรียน
ที่อยู่ :157 ม.4 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0989516291
Email :ืnapa48@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโภชนาการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาคหกรรม