ชื่อ - นามสกุล :นางกาญจนา งาสิทธิ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ
ที่อยู่ :184 ม.1 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0879508290
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการ
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่สารบรรณ