ชื่อ - นามสกุล :นายรณชัย ดวงกุลสา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานดูแลนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนเกษตร