ชื่อ - นามสกุล :นายภูวดล ถวิลคำ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูคณิตศาสตร์