ชื่อ - นามสกุล :นายพรประเสริฐ คิอินธิ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานระบบเครือข่าย
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูคอมพิวเตอร์