ชื่อ - นามสกุล :นางพุทธชาติ ไชยนา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.4
ที่อยู่ :214 ม.10 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0892807389
Email :puttachat2519@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียน,งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาเคมี