ชื่อ - นามสกุล :นางศศิธร ใครบุตร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูวิทยาศาสตร์