ชื่อ - นามสกุล :นางรัญจวน กุลอัก
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานโรงเรียนกับชุมชน
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
Telephone :0892753306
Email :Ranjuan@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโรงเรียนกับชุมชน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย