ชื่อ - นามสกุล :นางปริศนา ดวงกุลสา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่อยู่ :207 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0994625525
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย