ชื่อ - นามสกุล :นางดาเรศ วงศ์ประทุม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานสหกรณ์โรงเรียน
ที่อยู่ :203 ม.1 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0800128083
Email :tam500@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสหกรณ์โรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ