ชื่อ - นามสกุล :นายคาลม แสงแก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :202 ม.4 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ