ชื่อ - นามสกุล :นางธนารมย์ วรรณบุรี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :27 ม.8 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
Telephone :0834001500
Email :tanarom5@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ