ชื่อ - นามสกุล :นายไพเราะ กุลภา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :27 ม.8 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0951683859
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ